(¯`°•*.♥๑۩۞۩๑ MiRa's Family ๑۩۞۩๑♥*•°´¯)

Chào mừng các bạn tham gia cùng Gia tộc MiRa


  [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Share
  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 10/12/08, 05:46 pm

  Tin m?i v? fim ch? iu ra r?i!!!!

  Tháng 3 này b?t ??u quay!!!Tên fim là B?t L??ng Ti?u Hoa,và ch? s? ?óng c?p v?i bác Phan V? Bách~~~
  th?m nào mà c? th?y 2 ng??i hay nói chuy?n v?i nhau!!!

  Fim v?n c?a bác Sài s?n xu?t

  20/3: Dàn di?n viên chính g?m D??ng Th?a Lâm,Phan V? Bách và ??ng C??ng ?i?n,Tr?n Nghiên Hy

  11/4: D??ng Th?a Lâm vai T??ng Ti?u Hoa
  Phan V? Bách vai ???ng Môn
  Tr?n Nghiên Hy vai Giang M?t


  N?i dung c? b?n:Vai di?n c?a D??ng Th?a Lâm là 1 cô gái m? 1 ti?m bán ?ô trang s?c.Có phong cách ?n m?c lòe lo?t,kì quái nh?ng luôn cho r?ng mình có th?m m? r?t cao,luôn t? tin vào mình.Cho ??n ngày cô g?p ???c b?ch mã hoàng t? c?a mình do ??ng C??ng ?i?n ?óng thì m?i g?p rút tìm ki?m t?i nhà t?o m?u Phan V? Bách-1 anh chàng có tính cách r?t d? h?i,luôn m?c ?? bó ch?t ng??i c?u c?u!

  Gi?i thi?u nhân v?t:

  Tu?ng Ti?u Hoa-D??ng Th?a Lâm-24 tu?i:

  Nh? 1 cô gái tr? l?i th?i,cô ?a thích mang trên mình t?t c? nh?ng ?? trang s?c có tính ch?t l?p lánh và r?i tr? thành 1 cô gái mà màu s?c gì c?ng xu?t hi?n trên ng??i cô,không c?n xem xét vi?c nó có phù h?p v?i nhau không!Fong cách này trong con m?t c?a b?t c? ng??i nào có chút nh?y c?m v? th?i trang ??u là fong cách th?m b?i nh?t,thô t?c t?i cao ?i?m nh?ng v?i Ti?u Hoa thì m?y ng??i ?ó m?i là không có t?m nhìn
  M?c dù khôg có m? nh?ng Ti?u Hoa v?n luôn t? tin l?c quan.Cô r?t thích và ko bao gi? ng?ng k? chuy?n c??i,trong ??u cô nh? có 1 kho chuy?n c??i v?y,luôn thích k? ?? ch?c m?i ng??i vui

  ???ng Môn-Phan V? Bách-26 tu?i:

  Là 1 nhà thi?t k? n?i ti?ng r?t th?i trang và fong cách.Chuyên môn c?a anh là thi?t k? t?o hình cho ngh? s?.T? tin,l?m l?i,?n nói cay ??c,ngoài Gi? T? L?c ra thì không ?? ý t?i b?t c? ai và c?ng ko ai có th? ti?p xúc v?i anh nh? Gi? T? L?c.Bình sinh ghét nh?t nh?ng gì ko ??p,nên ko ng? t?i có ngày s? quen bi?t v?i 1 t?c n? và còn b? cô gái ?y ?e d?a,b?t anh ph?i thay ??i t?o hình cho cô
  Dù nói là c?i t?o Ti?u Hoa nh?ng anh l?i b? ?nh h??ng b?i cô,d?n d?n phát hi?n ra ?u ?i?m c?a Ti?u Hoa.anh v?n có ý t?t nh?ng ko hi?u sao khi nói ra l?i thì bao gi? c?ng bi?n thành cay ??c nhi?u l?n ?ã làm Ti?u Hoa v?a gi?n v?a bu?n

  Gi? T? L?c-Dean-24 tu?i:

  Là b?n h?c cùng l?p cùng tr??ng v?i Ti?u Hoa ? tr??ng ti?u h?c.Dù nhà có ti?n nh?ng lúc nh? là 1 chàng trai v?a béo v?a x?u v?a ngu ng?c luôn b? các b?n nam trong l?p b?t n?t.Trên m?t luôn là 1 hàng n??c m?t 1 hàng n??c m?i và luôn nh? tay c?u giúp c?a Ti?u Hoa g?p chuy?n b?t bình ch?ng tha.Cô còn là ng??i k? chuy?n vui giúp anh c??i thay cho n??c m?t."Sau này tôi l?n,nh?t ??nh s? l?y b?n"T? lúc nh? anh chàng ?ã quy?t ??nh t??ng lai c?a Ti?u Hoa nh?ng cô ch? coi ?ó là chuy?n ?ùa

  Giang M?t-Tr?n Nghiên Hy-22 tu?i:

  Nói cô ?y xinh ??p thì thà nói cô ?y có khí ch?t mê h?n ng??i.Gia ?ình cô và gia ?ình Gi? T? L?c có m?i tâm giao lâu ??i và c?ng là thanh mai trúc mã v?i anh.M? Gi? T? L?c l?i r?t thích cô nên ?ã coi cô là con dâu c?a mình.Vì v?y khi Gi? T? L?c nói mình thích Ti?u Hoa thì cô ?y v?n tin r?ng t?i phút cu?i anh s? v?n thu?c v? cô...[/COLOR]

  T??ng ??i Thúc-48 tu?i:

  B? c?a Ti?u Hoa,là 1 ng??i t?t b?ng ??n t?,trái tim m?m y?u,r?t d? cho ng??i khác vay ti?n,xem tivi c?ng có th? khóc.V?n ông làm kinh doanh khá t?t nh?ng do ko khao khách thì l?i cho ng??i vay ti?n nên cu?i cùng kinh doang t?i ?âu th?t b?i ??n ?ó.V?n luôn mong làm 1 di?n viên nh?ng mãi mãi ch? làm di?n viên ?óng th? và qu?n chúng,dù ch? có 1,2 câu l?i tho?i nh?ng c?ng ?? khi?n ông vui s??ng nh? lên tr?i.Nh?ng ông ?n ch?a trong mình 1 bí m?t ??ng tr?i-"Ti?u Hoa không ph?i là con ?? c?a ông"

  A Bát Phan-65 tu?i:

  Dì c?a Ti?u Hoa.Dù bà ?ã già nh?ng c?ng gi?ng nh? Ti?u Hoa,r?t thích nh?ng th? ?? l?p lánh.N?m x?a ??i v?i vi?c ??i Thúc b? v? cô bé Ti?u Hoa ko có huy?t th?ng gì v?i ông,và c?ng vì cô bé mà c? ??i ko l?y v? c?m th?y r?t khó hi?u.Sau này c?m th?y Ti?u Hoa th?c s? r?t ?áng yêu,yêu th??ng cô bé nh? con ?? c?a mình

  Gi? M?u-48 tu?i:

  M? c?a Gi? T? L?c,th?c s? là m? k? c?a anh,bà có g??ng m?t l?nh lùng và ánh m?t s?c l?m.R?t ko hài lòng v? m?i quan h? và ý ??nh mu?n c??i Ti?u Hoa bình dân c?a T? L?c,luôn ngh? cách khiên Ti?u Hoa th?y khó mà lui,cho t?i khi bà phát hi?n Ti?u Hoa chính là...

  ??u T?(Th? NGuyên Giác ?óng):B?n h?c t? Ti?u h?c và là b?n thân c?a Ti?u Hoa,làm vi?c t?i c?a hàng n??c nh?ng th??ng xuyên l?y ?? cho Ti?u Hoa,v? c? b?n tính cách c?a anh là 1 Ti?u Hoa b?n nam,th??ng b? Ti?u Hoa và Jojo b?t n?t

  Jojo(Ti?u Call ?óng):B?n h?c t? Ti?u h?c và là b?n thân c?a Ti?u Hoa.Mê trang ?i?m,fong cách ?n m?c gi?ng h?t Ti?u Hoa nh?ng 2 ng luôn ngh? mình ??p h?n ??i ph??ng.Dù su?t ngày cãi nhau nh?ng tình c?m l?i t?t nh? ch? em
  N?i dung b? fim:
  [b]
  Câu chuy?n b?t ??u nh? th? này....


  Ng??i không có th?m m?-Cách xa tôi 1 chút!

  Nhà t?o m?u th?i trang n?i ti?ng ???ng Môn,cô ch? T??ng Ti?u Hoa c?a ti?m bán ?? trang s?c mang tên Ti?u Hoa,2 ng??i v?n không th? nào có chút liên quan gì nh?ng l?i t??ng ng? trong 1 l?n tình c?..Anh ?y là ng??i luôn yêu c?u s? hoàn h?o,không ch?p nh?n b?t c? th? x?u xí nào xu?t hi?n tr??c m?t,ngo?i tr? T??ng Ti?u Hoa!??i v?i v? khách có th?m m? vô cùng thô t?c này,??n gi?n là không th? ch?p nh?n nh?ng ?i?u l? lùng là cô ?y dám lên ti?ng v? nh?ng gì anh ?y thi?t k?!

  "Ng??i không có th?m m? còn ?áng s? h?n là ng??i mang b?nh c?m ?ôc,cô,t?t nh?t tránh xa tôi 1 chút!".Ti?u Hoa v?i ???ng Môn là 1 n?i s? ghê g?m,ch? hy v?ng mãi mãi ko bao gi? g?p l?i cô nh?ng không h?c ???c ch? ng?,cô gái kh?ng long này l?i dành ???c b? dao kéo quý giá nh?t c?a ???ng Môn,cô ta còn có th? quát m?ng anh và yêu c?u t?o dáng cho cô ?? cô có th? gia nh?p hào môn

  T??ng Ti?u Hoa không bi?t hôn?


  Ti?u Hoa là ng??i t? tin và l?c quan,luôn tin t??ng tuy?t ??i vào t?o hình c?a mình nh?ng trong l?n chào ?ón c?u b?n ti?u h?c Gi? T? L?c v? n??c,l?n ??u cô ?ã c?m th?y bu?n vì dáng v? c?a mình...?? có th? t??ng x?ng v?i Gi? T? L?c cô ?ã tìm ??n ???ng Môn!Giang s?n d? ??i b?n tính khó d?i,cho dù bên ngoài có th? trang ?i?m cho th?t xinh ??p nh?ng b?n tính c?a Ti?u Hoa thì ko sao bi?n ??i ???c...
  T? nh? Ti?u Hoa ?ã thích ??ng ra vì chính ngh?a,luôn ra tay tr? giúp b?n h?c Gi? T? L?c v?a béo v?a x?u v?a ??n khi b? các b?n nam khác b?t n?t,và còn k? chuy?n c??i cho c?u ta n?a.Lúc ?y GTL ?ã c?u nguy?n lúc l?n s? l?y Ti?u Hoa làm v?.?? có th? có n? hôn v?i GTL,Ti?u Hoa tìm ??n ???ng Môn nh? anh ch? d?y nh?ng n? hôn mang tính làm m?u này l?i khi?n 2 ng??i n?y sinh 1 m?i liên h? gì ?ó th?t m?p m?.???ng Môn d?n c?m nh?n ???c tình c?m c?a mình giành cho Ti?u Hoa nh?ng ko tin ???c mình l?i thích cô nên càng h?t mình ?? ??a Ti?u Hoa và T? L?c t?i g?n nhau h?n!Còn Ti?u Hoa thì c?ng ko bi?t r?ng r?t cu?c mình yêu ai,T? L?c hay ???ng Môn?

  M?i tình tay t??

  Ti?p ?ó,Giang M?t l?i là ??i t??ng duy nh?t mà m? c?a Gia L?c th?a nh?n.Gia L?c vì mu?n có 1 s? ??n ?áp v?i m? nên h?t mình gi?i thi?u Giang M?t cho b?n thân nh?t c?a anh là ???ng Môn h?n hò nhau,?ông th?i gi?i thi?u Ti?u Hoa cho m? anh.Không d? dàng gì t? s? ph?n ??i mà m? Gia L?c m?i ?ng h? anh thì Ti?u Hoa l?i nói v?i anh r?ng cô ?ã yêu ng??i b?n thân nh?t c?a anh là ???ng Môn!

  Giang M?t v?a b?t ??u thu?n theo ý Gia L?c,h?n hò v?i ???ng Môn,giúp ?? Ti?u Hoa,nh?ng th?c ra cô v?n luôn tìm c? h?i khi?n TI?u Hoa th?y khó mà t? rút lui.Lúc ??u cô ngh? r?ng Ti?u Hoa yêu ti?n c?a Gia L?c nên mong ???ng Môn giúp ?? gi? v? cô ?ã yêu anh nh?ng ko ng? ???ng Môn ?ã yêu Ti?u Hoa t? lúc nào...B?ng d?ng,l?i tr? thành 1 m?i tình tay t?...

  Phan V? Bách tích c?c duy trì vóc dáng, sánh vai v?i D??ng Th?a Lâm trong b? phim th?n t??ng m?i

  Thursday March 13, 2008
  Source : http://asianfanatics.net/forum/Wilbe...alk514066.html
  Credit : tammiest @AF
  V-trans : nt3p@dienanh.net


  Wilber Pan s? tr? l?i h?p tác v?i D??ng Th?a Lâm trong b? phim th?n t??ng m?i kh?i quay vào cu?i tháng này.

  Wilber Phan V? Bách ?ã không ?óng phim trong kho?ng 4 n?m nay, vào cu?i tháng 3 t?i ?ây, anh s? tham gai vào b? phim th?n t??ng m?i c?a nhà ch? tác Sài Trí Bình : “B?t L??ng Ti?u Hoa”(????), trong phim anh s? ?óng c?p v?i “Công Chúa Kh? Ái” c?a ?ài Loan_Ranie D??ng Th?a Lâm. K? t? sau b? phim Spicy Teacher, Wilber ?ã ng?ng tham gia ?óng phim mà ch? t?p trung vào các ho?t ??ng bi?u di?n ? Trung Qu?c. M?c dù th?i gian qua anh ch? dành th?i gian cho vi?c ca hát nh?ng các l?i m?i ?óng phim v?n ??n v?i anh ??u ??n. G?n ?ây sau khi hoàn t?t b? phim “Wish To See You Again”, nhà ch? tác Sài Trí Bình ?ã t?m gác l?i vi?c c?a F3 và s? t?p trung vào m?i nh?n m?i là Wilber Pan. Wilber r?t vui vì c? h?i tr? v? ?ài Loan ?óng phim l?n này. N?m ngoái anh ?ã thành công gi?m ???c 10kg. Hi?n gi? anh v?n ?ang duy trì vi?c ch?y b? và thói quen ?n u?ng ?i?u ?? ?? gi? vóc dáng.

  D??ng Th?a Lâm hé l? v? b? fim th?n t??ng m?i  B?t ??u t? b? fim Sao B?ng v?i vai di?n Ti?u ?u,1 DTL ng?t ngào luôn xu?t hi?n trong các b? fim th?n t??ng và ?? l?i nh?ng ân t??ng vô cùng sâu sác.G?n ?ây 2 b? fim ??nh m?nh và Hoán ??i tình yêu ?ã giành ??oc nh?ng thành tích vô cùng l?ng l?y.N?m nay D??ng Th?a Lâm c?ng có k? ho?ch ?óng fim m?i,còn th? l? v? vai di?n mà mình s? ?óng:"Tôi và Phan V? Bách s? cùng nhau ?óng 1 b? fim truy?n hình.Trong fim tôi ?óng vai 1 cô gái vô cùng t? tin,th?m chí là h?i quá ?à,cô ?y luôn cho r?ng mình r?t có ph?m ch?t,trong cu?c s?ng ?n m?c trang ?i?m thì l?i vô cùng kì quái,ko bi?t rõ b?n thân,trong b? fim tôi s? có vô s? các t?o hình quái l?."

  Phóng viên h?i:Ch?c ko t?i m?c b? hói ??u hay tr?c ??u ch??D??ng Th?a Lâm cho bi?t:ko ?âu,tôi ko th? ch?p nh?n hình t??ng b? hói hay tr?c ??u ???c.nh?ng di?n vai này v?n có 1 s? khó kh?n,tháng 4 s? b?t ??u quay b? fim này

  Nói thêm v? b? fim này trong bu?i giao l?u v?i fan tai Th??ng H?i,DTL cho bi?t thêm:b? fim này ch?a công b? chính th?c ? ?ài Loan,cách di?n s? r?t khác v?i tr??c ?ây,Trong fim là 1 cô gái thô t?c ko bi?t cách ?n m?c ph?i h?p nh?ng l?i cho r?ng mình là còn ng??i r?t th?i trang,vô cùng t? ??i.B?n thân cho r?ng mình c?ng có th?m m? l?m nên b?o tôi di?n vai này c?ng có chút khó kh?n.

  DTL nói r?ng trang ?i?m trong fim l?p lánh nh?ng c?ng h?n lo?n,??c bi?t ki?u tóc s? r?t ko gi?ng bây gi?.  Ngu?n:Roddick611@YAN
  avatar
  hana_852
  MRF_Smod
  MRF_Smod

  Tổng số bài gửi : 224
  Age : 26
  Đến từ : Ģïä t¶c ¶\/¶ï®ä
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by hana_852 on 13/12/08, 08:02 pm

  avatar
  hana_852
  MRF_Smod
  MRF_Smod

  Tổng số bài gửi : 224
  Age : 26
  Đến từ : Ģïä t¶c ¶\/¶ï®ä
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by hana_852 on 13/12/08, 08:14 pm
  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 08:27 am

  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 08:28 am

  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 08:59 am  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 08:59 am

  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 09:02 am

  Hiện tại Giáo chủ khả ái đang cấp tốc tiến hành quay cho bộ fim Bất Lương Tiếu Hoa,hợp tác với cô lần này cũng chính là anh chàng ca sĩ đã lâu ko đóng fim Phan Vĩ Bách nhưng ngoài đóng fim ra 2 người hầu như ko có nhiều giao lưu,mỗi lần đạo diễn hô Cut thì Dương Thừa Lâm và anh chàng người Nhật Đằng Cương Điện lại như thân thuộc lắm,có thể nói chỉ số mập mời giữa 2 người ko ngừng tăng cao!

  Nhưng Dương Thừa Lâm sắp phát hành sắp mới lại bị mẹ mình tiết lộ trong sách là 1 cô bé ko nhận đựoc nhiều tình yêu thương trong tuổi thơ đã khiến Giáo chủ lạnh nhạt với tình yêu rất nhiều.

  Tin tức còn cho biết ko phải với Phan Vĩ Bách mà chính là mập mờ với Đăng Cương Điện khi Rainie trơ thành "Cô giáo nhỏ" của anh,dạy anh tiếng Hoa.PVB và DTL vốn quen biết rất nhiều năm ko ngờ lần hợp tác này DTL lại dương như thân với Dean hơn.Nguyên nhân là do trước giờ DTL luôn theo fong cách dễ thuơng nhưng PVB lại thích con gái trưởng thành 1 chút vì thế Bách Lâm là hoàn toàn ko có khả năng.

  Nguồn: ss Rod @ YAN


  Được sửa bởi sw33t_l0v3 ngày 14/12/08, 09:05 am; sửa lần 1.
  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 09:04 am


  13/4 lúc 7h20 tối:1 đoạn fim của Dương Thừa Lâm và Đằng Cương Điện,Dương nhìn Dean chăm chú,ko ngừng nói chuyện

  Dương Thừa Lâm có nói chuyện trọc cười Phan Vĩ Bách nhưng ánh mắt của cô vẫn hướng về Dean


  Trong fim DTL đóng vai A Hoa,diễn xuất hài hước với mái tóc kinh hoàng.

  Ngày 13/4 phóng viên có mặt tại trường quay fim Bất Lương phát hiện ra Dean và Rainie nói chuyện nhiều trong khi với Phan Vĩ Bách thì lại rất ít.Ngay cả khi Wilber đóng cảnh hôn Rainie cũng ko quay sang nhìn.

  Trong fim Wilber và Rainie đúng là 1 đôi oan gia,trong con mắt của nhà tạo mẫi Wilber thì Rainie trong fim vô cùng thô tục,2 người ko ưa nhau chút nào nhưng cuối cùng lại rơi vào con sông tình yêu.

  BLTH là 1 bộ fim hài,DTL cho biết đóng fim hài có thể khiến cô vui vẻ hơn,tâm trạng cũng thoải mái hơn,quên đi những đen tối của tuổi thơ.
  Nguồn : ss Rod @ YAN
  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 09:07 am

  Đêm hôm kia Dương Thừa Lâm trong quá trình quay bộ fim Bất Lương Tiếu Hoa đã bất ngờ bị ngã tại bậc thang,lập tức được đưa vào bệnh viện chẩn đoán là cô đã bị thương tại cột sống,ngay sau đó nhà chế tác Sài Trí Bình lập tức đưa cô tới phòng khám Trung Y,trong phòng trị liệu có thể nghe thấy tiếng hét của cô ,qua đó thấy được mức độ đau đớn.

  Được biết bộ fim quay tại tầng 1 còn phòng hóa trang tại tầng 3 nên cô đã phải chạy lên chạy xuống,và chuyện đã bất ngờ xảy ra.Sau đó cô có nói:"Lúc ấy tôi đau đớn vô cùng,lúc xuống cầu thang lại đi đôi dép bông trong nhà vì thế mà đã bị trượt chân ngã"

  Dương Thừa Lâm khi ngã xuống đất,đoàn làm fim còn tưởng giá đèn rơi xuống,khi nghe thấy tiếng kêu mới biết là cô.Người quản lý của Duơng Thừa Lâm mô tả hiện trường lúc đó Dương Thừa Lâm ngồi yên trên đất,đầu óc trống rỗng,trong giây lát ko biết đã xảy ra chuyên gì."Mông cô ấy trượt theo lưng xuống,rõ ràng là vô cùng đau.

  Hôm qua 2 nam diễn viên trong fim là Phan Vĩ Bá và Dean đều có mặt rất quan tâm tới vết thương của cô,đoàn làm fim sau đó có tới thăm cô,bảo cô yên tâm trị bệnh.

  Sau khi chụp X quang xong bị thương ở xương chậu,phải uống nhiều nước để tiêu hóa thuốc.Điều kinh ngạc hơn nữa là khi chụp X quang,bác sĩ nói với Dương Thừa Lâm trong bụng cô có vô cùng nhiều chất dư thừa.

  Chế tác Sài Trí Bình lo lắng sau này có di chứng,lập tức đưa cô tới trị liệu tại 1 bác sĩ quen.DTL nói:"mẹ rất lo lắng.nhưng tôi bảo mẹ ko được tới,chỉ sợ ngày mai sẽ đau hơn"

  nguồn: Rod @YAN
  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 09:08 am

  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 09:09 am

  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 09:10 am

  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 09:11 am

  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 09:13 am

  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 09:14 am

  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 09:15 am  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 09:15 am

  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 09:15 am

  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 09:16 am  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 09:18 am

  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 09:18 am  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 09:18 am  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 09:19 am  avatar
  sw33t_l0v3
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––
  ––»•°oO†™•¸ Ahbu¸•™†Oo°• «––

  Tổng số bài gửi : 1286
  Age : 24
  Registration date : 10/12/2008

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by sw33t_l0v3 on 14/12/08, 09:21 am  Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 640x480.  Sponsored content

  Re: [2008] Miss No Good - Bất Lương Tiếu Hoa

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: 19/10/18, 04:52 am